Կարգավորումներ

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80061
 2. «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64633
 3. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76713
 4. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80071
 5. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75485
 6. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=45521
 7. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75280
 8. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75246
 9. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75244
 10. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64647
 11. Կանոնակարգ 8/01 - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=48963
 12. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 02.06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03 - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77936
 13. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 - https://www.cba.am/AM/laregulations/Regulation_8.04.pdf
 14. Կանոնակարգ 8/05 - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=53904
 15. Կանոնակարգ 8/06 - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=136471
 16. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 01.07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77142
 17. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 05.11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=73773
 18. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80183
 19. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 29.03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության» կարգը - https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69849
 20. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավոևման կարգին» հավանություն տալու մասին թիվ 63 որոշում - https://www.cba.am/AM/laregulations/Decision_63N.pdf

«Միկրո Կապիտալ Հայաստան» ՈւՎԿ ՓԲԸ Կանոնադրություն_17.07.2019
«Միկրո Կապիտալ Հայաստան» ՈւՎԿ ՓԲԸ Կանոնադրություն_09.11.2018
«Միկրո Կապիտալ Հայաստան» ՈւՎԿ ՓԲԸ Կանոնադրություն_20.04.2018